1. คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
11. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
14. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
15. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
16. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
17. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2550
18. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
19. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
20. ระเบียบการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2517
21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554
22. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
23. รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ