หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ ขายทอดตลาดโรงอาหารโรงเรียนร่องคำ
โดย : admin
อ่าน : 2968
พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ ขายทอดตลาดโรงอาหารโรงเรียนร่องคำ
ด้วย โรงเรียนร่องคำมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด โรงอาหารโรงเรียนร่องคำ
ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 รายการ ราคากลาง 50,800.00 บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา
1.1 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
1.2 ผู้เข้ารวมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.3 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
1.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
1.5 ......................................

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร