[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
บุคคลากร

รายงาน SAR โรงเรียนร่องคำ

คู่มือแนะแนว

นโยบาย สพฐ ปี 2558

นโยบาย สพฐ ปี 2559

link banner
ลิงค์ ที่น่าสนใจ

 

  
ภาษาต่างประเทศ  
 

นางนิภาภัทร  เนินพรหม
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอินทรีย์ร่องคำ  โคตรเพ็ง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุมล  ชอินทรวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา  ประกอบเลิศ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอภิชัย  นิลปะกะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

 

นางบุญยรัตน์  สุวรรณวงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายวระสา  จันทคัต
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสุมงคล  ตรีกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางศศิธร  บุรีรัตน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวหญิงรวีจีรา ศรีจำนงค์
ครูผู้ช่วย

y

นางมยุรี  เอื้ออำพรเสรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นางอรพรรณ  ศรีนาแพง
ครู

นางสาวทิพวรรณ  ยศบุญ
ครู

นางสาวอรุณวรรณ  งามเลิศ
ครูผู้ช่วย 

นางสาวกันตยาพร  สิมมาลา
พนักงานราชการ

นางสาวกนกลักษณ์  คำสียา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญารัตน์ เนินพรหม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรวรรณ สิงห์คง
ครูอัตราจ้าง

นายชัยเทพ  ละอองศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณิดา  บุศเนตร
ครูอัตราจ้าง